Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 De organisatie: Rosanne van Zalingen Voedingsdeskundige & Vitaliteitscoach en eventuele derden die werkzaam zijn in opdracht van de organisatie.
1.2 De deelnemer: de persoon die zich aanmeldt voor een activiteit.
1.3 Sportinstructeur: Rosanne van Zalingen of een derde partij in opdracht van de organisatie.
1.4 Activiteit(en): personal training, voedingsadvies en -begeleiding, groepstraining en sport, in de ruimste zin des woords.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, welke ten grondslag ligt aan deze algemene voorwaarden en waarin de deelnemer en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie activiteiten die de deelnemer met de instructeur heeft afgesproken zal verzorgen voor de deelnemer.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en activiteiten van de organisatie en indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Rosanne van Zalingen Voedingsdeskundige & Vitaliteitscoach voor het deelnemen aan één of meerdere activiteit(en).
2.2 Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdracht worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.
2.3 De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.rosannevanzalingen.nl en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer (60511362).
2.4 Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld aan de deelnemer. Deelnemer stemt met het tekenen van de overeenkomst in met onderhavige algemene voorwaarden, welke integraal van toepassing zijn naast de bepalingen uit de overeenkomst.
2.5 De organisatie is ten allen tijde bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie zal telkens worden gepubliceerd op de website van de organisatie.
2.6 Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan de deelnemer. Als de organisatie besluit af te wijken van de algemene voorwaarden dan is dit éénmalig, en kan deelnemer hier nimmer rechten aan ontlenen. De organisatie is altijd bevoegd om nakoming van de algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3 – Intakeprocedure
3.1 Het medisch- en intakeformulier dienen volledig ingevuld en ondertekend aan de organisatie te worden afgegeven. Pas na ontvangst van deze formulieren zullen de activiteiten starten.
3.2 Deelnemer zal het intakeformulier volledig naar waarheid invullen en de noodzakelijke informatie aan de organisatie verschaffen.

 

Artikel 4 – Activiteiten en annulering
4.1 Bij de bevestiging van de inschrijving zal de organisatie meedelen waar en wanneer de activiteiten plaatsvinden en de deelnemer wordt verwacht. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd.
4.1 Indien de deelnemer om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van de organisatie, dient dit zo spoedig mogelijk te melden. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren schriftelijk, telefonisch of per email te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is de organisatie gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij deelnemer in rekening te brengen.
4.3 Indien de organisatie door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met deelnemer kan een andere datum worden vastgesteld.
4.4 De organisatie is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.
4.5 Bij onvoldoende belangstelling voor groepsactiviteiten behoudt de organisatie het recht om een activiteit te annuleren. In overleg met deelnemer zal een nieuwe datum worden vastgesteld.
4.6 Bij een overschot van aanmeldingen voor groepsactiviteiten is de organisatie bevoegd om deelnemer(s) onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. De organisatie zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van deelnemer(s) in acht nemen.
4.7 Op algemeen erkende feestdagen zijn de activiteiten afgelast. Als deelnemer op deze dag een afspraak zou hebben, dan wordt in overleg met deelnemer een nieuwe afspraak gemaakt of verschuift de afspraak een week.
4.8 Vakanties van de instructeur worden ruim van te voren aangekondigd.

4.9 Annuleringen van abonnementen, programma’s en of trajecten, dienen door de klant te allen tijde schriftelijk (per brief en/of e-mail) plaats te vinden.

5.0 Indien de klant, nadat een overeenkomst met Rosanne tot stand is gekomen en de mogelijkheid tot annulering niet meer mogelijk is, deze tussentijds wenst te annuleren, wordt 75% van de totaalsom van de overeenkomst als annuleringskosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Bij overmacht situaties is één en ander ter beoordeling van Rosanne.

 

Artikel 5 – Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van de organisatie, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van organisatie waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.
5.2 Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.
5.3 Indien de organisatie wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is de organisatie niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde rittenkaarten zullen worden gerestitueerd.
5.4 De organisatie heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.
5.5 In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 Voor elke door de organisatie aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. De organisatie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten bij de deelnemer.
6.2 De organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de dienstverlening.
6.3 De organisatie is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade en/of blessures welke aan of bij deelnemer is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of
namens de organisatie geleverde zaken en/of diensten.
6.4 De organisatie is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan deelnemer en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.
6.5 De organisatie is niet aansprakelijk wanneer deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
6.6 De organisatie is niet aansprakelijk wanneer deelnemer op enigerlei wijze schade leidt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier.
6.7 De organisatie kan in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk worden gesteld indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de organisatie.
6.8 Iedere aansprakelijkheid van de organisatie voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van de organisatie te dier zake uitgekeerde bedrag.
6.9 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens deelnemer verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.
6.10 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de organisatie bij deelnemer in rekening gebrachte bedrag met een maximum van zes maanden.
6.11 De deelnemer is jegens de organisatie aansprakelijk wanneer de organisatie op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de instructeur gegeven instructies aan een deelnemer. De deelnemer vrijwaart de organisatie van schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

Artikel 7 – Tarieven en betaling
7.1 Op de website van de organisatie worden de recent geldende tarieven vermeld. De vermelde bedragen op de website en offertes zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte  omstandigheden de kosten stijgen is de organisatie gerechtigd de prijzen te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
7.2 Betaling van een factuur dient zonder opschorting of verrekening door de deelnemer binnen 8 dagen na factuurdatum  te  geschieden, tenzij aan de deelnemer een wettelijke bevoegdheid tot opschorting/verrekening toekomt.
7.3 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van deelnemer.
7.4 Indien tijdige betaling uitblijft is de organisatie steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat deze schadeplichtig is jegens deelnemer.
7.5 Deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met de organisatie, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.
Artikel 8 – Vertrouwelijkheid
8.1 De organisatie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2 Indien de organisatie op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en de organisatie zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is de organisatie niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan deelnemer en is deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op de overeenkomst tussen de organisatie en deelnemer alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.
9.2 Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot de organisatie. Indien er een geschil bestaat naar aanleiding van de uitvoering overeenkomst, zullen partijen in overleg trachten tot een oplossing te komen.
9.3 Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
9.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. De organisatie zal dan met deelnemer in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.